Integritetspolicy

Integritetspolicy Qbim AB

 1. BAKGRUND OCH SYFTE
Qbim Aktiebolag, 556944-6981, [beskrivning av verksamheten].

Qbim Aktiebolag (även kallat ”Qbim”, ”vi” eller ”oss”) värnar om din personliga integritet och i denna integritetsskyddspolicy redogör vi för hur vi gör detta. Policyn har följande innehåll:

 1. Bakgrund och syfte
 2. Dina rättigheter
 3. I vilka situationer behöver vi behandla dina personuppgifter?
 4. Hur får vi information om dig?
 5. Hur använder vi information om dig?
 6. Hur länge sparas informationen?
 7. Vilka kan vi komma att dela din information med?
 8. Kontaktuppgifter

Enligt gällande dataskyddslagstiftning får personuppgifter bara samlas in för ”särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål.” Den som samlat in uppgifterna får inte senare behandla dem på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Dessutom måste den som samlat in uppgifterna ha ett lagligt stöd för sin behandling, så kallad rättslig grund. Vår behandling av dina personuppgifter vilar på en eller flera av följande rättsliga grunder:

 • behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig (”avtal”),
 • behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en skyldighet vi har enligt en annan lag (”rättslig förpliktelse”),
 • behandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen och dina intressen av skydd för dina personuppgifter inte väger tyngre (”intresseavvägning”), eller
 • i vissa specifika fall, efter att du har lämnat ditt samtycke till den aktuella behandlingen (”samtycke”).

I de allra flesta fallen utgörs den rättsliga grunden av avtal, rättslig förpliktelse eller intresseavvägning. I vissa fall förutsätter dock vår behandling ditt samtycke. I sådana fall kommer vi att hämta in ditt samtycke för den aktuella behandlingen innan den påbörjas.

Behandling av information, som kan utgöra personuppgifter, som vi erhåller från våra kunder utgör en integrerad del av Qbims verksamhet. All sådan behandling sker på grundval och i enlighet med för ändamålet ingångna avtal med våra kunder, s.k. biträdesavtal av vilka våra rättigheter och skyldigheter framgår.

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor om integritets- och dataskyddsfrågor genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på support@qbim.se.

Nedan redogör vi dels för de ”berättigade ändamål” som vi samlar in dina personuppgifter för, dels enligt vilken rättslig grund vi gör detta.

2. DINA RÄTTIGHETER

Enligt gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få information om när och hur vi behandlar dina personuppgifter. Du har dessutom rätt att i vissa fall ta del av dina personuppgifter eller få de flyttade, rättade eller raderade. Mer information om dina rättigheter finns här:

1. Rätt till information
2. Korrekta uppgifter
3. Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)
4. Rätt till begränsning av behandling
5. Dataportabilitet
6. Rätt att göra invändningar
7. Klagomål
8. Skadestånd

2.1 Rätt till information
Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar (ett så kallat registerutdrag). Begäran om sådant utdrag ska göras skriftligt och vara undertecknad av dig. Observera att vi endast lämnar ut sådana uppgifter som vi med säkerhet vet tillhör dig. Vi får inte heller lämna ut information som kränker någon annans rättigheter. En sådan begäran skickar du till adressen nedan. Märk kuvertet ”Dataskydd”.

Qbim Aktiebolag
Box 2050
650 02 KARLSTAD

För att vara säkra på att registerutdraget inte skickas till fel person, skickar vi dem till din folkbokföringsadress.

2.2 Korrekta uppgifter
Vi försöker hela tiden se till att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om vi upptäcker felaktiga eller ofullständiga uppgifter, försöker vi att korrigera dem alternativt ta bort dem.

2.3 Rätten att bli glömd
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än nödvändigt. När syftet med behandlingen upphört, kommer vi att radera dina personuppgifter inom 12 månader, förutom då vi enligt lag är skyldiga att spara dem under en längre tid (till exempel enligt bokföringslagen).

Som kund har du alltid rätt att vända dig till oss och be att dina personuppgifter raderas. Vi är skyldiga att radera uppgifterna i följande fall:

* Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
* Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket
* Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
* Om den enskilde motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse
* Om personuppgifterna har behandlats olagligt
* Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Om uppgifter raderas efter din begäran, måste vi informera dem som vi har lämnat ut uppgifter till om raderingen. Det gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats för oss. Du har även rätt att begära att få information om till vem uppgifter har lämnats ut.

2.4 Rätt till begränsning av behandling
Du kan i vissa fall ha rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras i våra system så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds.

När begränsningen upphör ska du informeras.

2.5 Dataportabilitet
Den som har lämnat sina personuppgifter har i vissa fall rätt att få ut och använda sina personuppgifter på annat håll (dataportabilitet). Den som har tagit emot personuppgifterna är skyldig att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter. En förutsättning för dataportabilitet är att mottagaren behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från dig eller för att uppfylla ett avtal med dig och det gäller bara sådana personuppgifter som du själv har lämnat.

2.6 Rätt att göra invändningar
Du kan i vissa fall rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas efter en intresseavvägning.

Om du invänder mot en sådan behandlingen får vi endast fortsätta att behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än den enskildes intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring. En sådan invändning kan göras när som helst. Görs en invändning mot direkt marknadsföring, får personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.

2.7 Klagomål
Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddsreglering uppmanas du att anmäla detta till oss så fort som möjligt. Du kan även vända dig direkt till Datainspektionen och lämna in ditt klagomål.

2.8 Skadestånd
En person som har lidit skada på grund av att hans eller hennes personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan ha rätt till skadestånd av den eller de personuppgiftsansvariga som medverkat vid behandlingen.

Den enskilde kan begära skadestånd från den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet eller väcka skadeståndstalan i domstol.

3 I vilka situationer behöver vi behandla dina personuppgifter?

Vi kan komma att behandla dina personer i följande situationer:

1. Besök på våra webbplatser
a) Nyhetsbrev
b) Säkerhet och prestanda
2. Kontakt via sociala media
3. Lediga tjänster

3.1 Besök på våra webbplatser
När någon besöker vår webbplats, www.qbim.se, använder vi en tredjepartstjänst, Google Analytics, för att samla in information och detaljer om besökarnas beteendemönster. Vi gör detta för att ta reda på antalet besökare på de olika delarna av webbplatsen. Denna information behandlas utan att någon identifieras. Vi gör inte några försök att ta reda på identiteten hos dem som besöker vår webbplats och vi tillåter inte heller att Google gör det. Om vi vill samla personligt identifierbar information via vår webbplats kommer vi att informera om detta i förväg. Vi kommer i så fall att redogöra för när vi kommer att samla in personuppgifter och förklara vad vi tänker göra med dem.

3.1.1 Användning av cookies
Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår Cookies-policy.

3.1.2 Nyhetsbrev
Vi samlar statistik kring öppnandet av e-post och denna hjälper oss att övervaka och förbättra vårt nyhetsbrev. De uppgifter vi kan komma att behandla är din e-postadress.

Oavsett vilken rättlig grund vår behandling vilar på, så har du rätt att när som helst avböja fler utskick genom att meddela oss detta.

Din e-postadress behandlas för ovanstående syfte till dess att du avböjer fler framtida utskick.

3.2 Sociala media
Om du skickar oss ett meddelande via sociala medier, kommer meddelandet att lagras i 3 månader. Meddelandet kommer inte att delas med några andra företag eller organisationer.

3.3 Lediga tjänster
Den information som du lämnar till oss i samband med en eventuell ansökan om anställning kommer bara att användas för att:

* utvärdera din ansökan
* för att kontakta dig
* för att uppfylla legala krav.

Vi kommer inte att dela någon av de uppgifter som du lämnar under rekryteringsprocessen med någon tredje part i marknadsföringssyfte. Vi kommer inte heller lagra några av dina uppgifter utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Den information som du lämnar kommer att lagras säkert av oss och/eller våra personuppgiftsbiträden.

3.3.1 Vilken information ber vi om och varför?
Vi samlar inte in mer information än vad vi behöver för att uppfylla våra angivna syften och kommer inte att spara den längre än vad som är nödvändigt.

Den information vi frågar efter används sedan för att bedöma din lämplighet för anställning. Du behöver inte ange vad vi ber om, men det kan påverka din ansökan om du inte gör det.

Ansökningsfas
Om du ansöker om anställning och använder vårt online-ansökningssystem, kan dina uppgifter komma att samlas in av en rekryteringskonsult vår räkning.

Vi kommer att be dig att dela med dig av personuppgifter, inklusive namn och kontaktuppgifter. Vi kommer också att fråga om din tidigare erfarenhet och utbildning som är relevanta för den anställning du har sökt.

Om rekryteringsprocessen slutar med att vi inte erbjuder dig anställning, kan vi komma att fråga om du vill att dina uppgifter får sparas av oss för eventuella framtida rekryteringar i 12 månader från avslutad rekryteringsprocess. Om du säger ja, dvs. lämnar ditt samtycke, kan vi komma att kontakta dig om andra lämpliga tjänster skulle uppstå.

3.3.2 Anlitande av rekryteringskonsult
Om vi anlitar en rekryteringskonsult, kommer vi att överföra dina personuppgifter till denna. Rekryteringskonsulten kommer i sådana fall utgöra tredje part i förhållande till dig. Vi ingår avtal med varje sådan anlitad rekryteringskonsult för att förvissa oss om att de följer våra krav. Dessa avtal innebär att de inte kan göra något med dina personuppgifter som står i strid med våra instruktioner. De kommer inte heller att dela dina personuppgifter med någon organisation förutom oss. De åläggs också en skyldighet att lagra dina personuppgifter på ett säkert sätt och inte för en längre tid än vad vi bestämmer.

Om du har frågor avseende en rekryteringskonsults användning av dina personuppgifter, kan du kontakta oss på dataskydd@qbim.se för att få information om vilka leverantörer som behandlat dina personuppgifter.

3.3.3 Hur länge sparas informationen?
Om rekryteringsprocessen inte slutar med att du erbjuds anställning, kommer den information som du har lämnat till den punkten att behållas i 12 månader från avslutandet av rekryteringsprocessen för att kunna visa att vi levt upp till våra rättsliga skyldigheter.

4 Hur får vi information om dig?

4.1.1 Information som du delar med dig av
Vi samlar in personuppgifter från dig på flera olika sätt. Det kan till exempel ske när du själv lämnar dina uppgifter när du kontaktar oss genom vårt kontaktformulär eller skickar en ansökan om anställning. Vi kan komma att samla in följande personuppgifter från dig:

* kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress och telefonnummer)
* personnummer

4.1.2 Information som vi samlar in om dig
När du besöker vår webbplats, kan vi automatiskt komma att samla in information om dig.

4.1.3 Känslig information
Vi samlar inte in information som rör känsliga personuppgifter. Personnummer utgör inte känsliga personuppgifter enligt gällande lagstiftning, men i den mån som personnummer lagras av oss, behandlar vi dem som särskilt skyddsvärda.

5 Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi kommer huvudsakligen att behandla dina personuppgifter i Sverige.

6 Kontakta oss

Qbim Aktiebolag är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556944-6981 och har sitt säte på Tynäsgatan 10 A, 652 16 Karlstad. Qbim Aktiebolag är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan och följer svensk dataskyddslagstiftning.

Du kan alltid ställa dina frågor om vår behandling av dina personuppgifter på support@qbim.se.

7 ÄNDRINGAR
Vi kommer att meddela dig innan vi genomför väsentliga ändringar av denna policy och ge dig möjlighet att granska den reviderade policyn.

Integritetsskyddspolicyn uppdaterades senast [2020-09-08].

Scroll to Top